Українська кредитна система

Кредитна система — сукупність банків і інших фінансово-кредитних інститутів, які діють на ринку позикових капіталів і здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу, реалізують кредитні стосунки. В умовах панування адміністративно-командної системи кредитна система була органом державного управління. Вона здійснювала функції адміністративного контролю за клієнтами. Економічні важелі дії на клієнта носили формальний характер, особливо коли кредит перетворився на форму безповоротного фінансування суб'єктів господарювання.
Сучасна кредитна система є прогресивним досягненням суспільства в період незалежності України. Для громадян скарбниця сайт про це. Можна виділити основні ланки кредитної системи:
1) центральний (національний, федеральний) банк, державні або напівдержавні банки;
2) банківський сектор: комерційні банки, ощадні банки, інвестиційні банки, іпотечні банки, спеціалізовані торгівельні банки;
3) спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи страхові компанії, благодійні фонди, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки.
кредитна система України включає Національний банк України, комерційні банки, небанківські кредитні установи, спілки і асоціації кредитних організацій, банківські групи і холдинги, а також банки, філії і представництва іноземних банків і фінансово-кредитних установ.
Кредитна система включає також небанківські фінансові установи, які здійснюють фінансування виробництва і довгострокове кредитування підприємств та держави:
   – страхові компанії, що спеціалізуються переважно на страхуванні життя та майна (в США, наприклад, активи страхових компаній складають близько 15 % сукупних активів кредитно-фінансових установ) і які виступають найбільшими інвесторами на ринку цінних паперів;
   – пенсійні фонди, які здійснюють фінансування великих промислових компаній шляхом купівлі їх акцій та облігацій.
Окрім вищезгаданих банківських і небанківських інститутів кредитна система включає ряд ланок, що виконують допоміжну роль в кредитному механізмі, пов’язуючи різноманітні сектори позикових капіталів в єдину систему: фінансові, трастові, брокерські та інші компанії, а також взаємні та інші фонди. Кредитна структура різних держав неоднакова і відображає, зокрема, стан економіки країни на тому чи іншому етапі її розвитку. Так, кредитна система промислово розвинутих країн характеризується широкою розгалуженістю, наявністю великих універсальних банків, спеціалізацією дочірніх підрозділів банків на окремих видах операцій.
Незважаючи на значні відмінності побудови кредитних систем в різних країнах, можна виділити спільні їх риси:
   • ядро будь-якої кредитної системи – центральний банк, як головний орган уряду з аналізу фінансового стану, вироблення та організації грошово-кредитної політики держави;
   • державні фінансові органи, що разом з центральним банком виконують регулюючі функції в сфері фінансів;
   • фінансові посередники різних типів.
Слід враховувати, що кредитна система функціонує через кредитний механізм. Він представляє собою, по-перше, систему зв’язків з мобілізації та акумуляції грошового капіталу між кредитними інститутами і секторами економіки; по-друге, відносини, пов’язані з перерозподілом капіталу між кредитно-фінансовими установами в межах ринку позикових капіталів; по-третє, відносини між кредитними інститутами та іноземними клієнтами.
Таким чином, кредитний механізм включає всі аспекти позикової, інвестиційної, засновницької, посередницької діяльності кредитної системи в особі її інститутів. Сучасна кредитна система характеризується наступними важливими процесами:
   - концентрацією і мобілізацією банківського капіталу;
   -подальшим зростанням конкуренції між різними видами кредитно-фінансових установ;
   -продовженням злиття великих кредитно-фінансових інститутів з потужними промисловими, торговими, транспортними корпораціями і компаніями;
   -інтернаціоналізацією діяльності кредитно-фінансових інститутів і створенням міжнародних банківських об’єднань і груп.
Отже, сучасна кредитна система забезпечує умови для розвитку науково-технічного прогресу, зростання виробництва, нагромадження капіталу, підтримки високої норми народногосподарського накопичення. Кредитна система сприяє вирішенню проблеми реалізації товарів та послуг на ринку, поглибленню соціальної та майнової диференціації між різними верствами населення. Найбільш розвинутою вважається кредитна система США, яка представлена Федеральною резервною системою (виконує функції центрального банку), мережею банківських установ і небанківських кредитно-фінансових інститутів різних форм власності.
В Україні кредитна система перебуває у стадії перебудови відповідно до потреб ринкової економіки і складається з НБУ, комерційних банків та системи фінансових посередників (інвестиційні фонди та компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди). Найбільш активними і потужними у системі кредитно-фінансових інститутів України є комерційні банки.